Translation

warning_notification
English
Warning Notification
Key English Slovak State
error_occured An error occured, check credentials Vyskytla sa chyba. Skontrolujte poverenia
loading Loading... Načítava sa...
sync_error Sync Error Chyba synchronizácie
sync_ssl_message SSL Certificate can't be validated and this app cannot sync, should we add it manually to continue to sync ? Certifikát SSL nemožno overiť a túto apku nemožno synchronizovať. Máme ju pridať manuálne pre pokračovanie v synchronizácii?
connect_with_nc_app Connect with the NextCloud App Pripojiť k apke Nextcloudu
connect_with_nc_app_subtext Recommended. No need to provide your credentials, must never delete the NextCloud App Odporúča sa. Netreba poskytovať poverenia; nesmie nikdy odstrániť apku Nextcloudu
connect_with_credentials Connect with your credentials Pripojiť pomocou vašich poverení
connect_with_credentials_subtext Doesn't work with some servers Nefunguje pri niektorých serveroch
nextcloud_app_version_needed A more recent version of the NextCloud app is required to work properly. Proceed to update ? Pre správne fungovanie sa vyžaduje novšia verzia apky Nextcloudu. Pokračovať k aktualizácii?
nextcloud_app_needed The NextCloud app is needed to use this option. Procced to install ? Pre použitie tejto možnosti je potrebná apka Nextcloudu. Pokračovať k inštalácii?
empty_folder This folder is empty Tento priečinok je prázdny
waiting_next_sync Waiting next sync Čaká sa na ďalšiu synchronizáciu
syncing Syncing... Synchronizuje sa...
downloading Downloading Sťahuje sa
uploading Uploading Nahráva sa
warning_notification Warning Notification

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
warning_notification
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/main/res/values-sk/strings.xml, string 30