Translation

connect_with_credentials
English
Connect with your credentials
Key English Slovak State
password Password Heslo
connect Connect Pripojiť
pick_folder Pick folder Vybrať priečinok
account_list Account list Zoznam účtov
no_accounts No accounts configured yet, please add a new online account Neboli ešte konfigurované žiadne účty. Prosím, pridajte nový online účet
select_provider Select cloud provider Vybrať poskytovateľa cloudu
server Server Server
already_have_account Already have an account ? Máte už účet?
create_new_account Create a new account Vytvoriť nový účet
error_occured An error occured, check credentials Vyskytla sa chyba. Skontrolujte poverenia
loading Loading... Načítava sa...
sync_error Sync Error Chyba synchronizácie
sync_ssl_message SSL Certificate can't be validated and this app cannot sync, should we add it manually to continue to sync ? Certifikát SSL nemožno overiť a túto apku nemožno synchronizovať. Máme ju pridať manuálne pre pokračovanie v synchronizácii?
connect_with_nc_app Connect with the NextCloud App Pripojiť k apke Nextcloudu
connect_with_nc_app_subtext Recommended. No need to provide your credentials, must never delete the NextCloud App Odporúča sa. Netreba poskytovať poverenia; nesmie nikdy odstrániť apku Nextcloudu
connect_with_credentials Connect with your credentials Pripojiť pomocou vašich poverení
connect_with_credentials_subtext Doesn't work with some servers Nefunguje pri niektorých serveroch
nextcloud_app_version_needed A more recent version of the NextCloud app is required to work properly. Proceed to update ? Pre správne fungovanie sa vyžaduje novšia verzia apky Nextcloudu. Pokračovať k aktualizácii?
nextcloud_app_needed The NextCloud app is needed to use this option. Procced to install ? Pre použitie tejto možnosti je potrebná apka Nextcloudu. Pokračovať k inštalácii?
empty_folder This folder is empty Tento priečinok je prázdny
waiting_next_sync Waiting next sync Čaká sa na ďalšiu synchronizáciu
syncing Syncing... Synchronizuje sa...
downloading Downloading Sťahuje sa
uploading Uploading Nahráva sa
warning_notification Warning Notification
Key English Slovak State
account_list Account list Zoznam účtov
action_settings Settings Nastavenia
already_have_account Already have an account ? Máte už účet?
connect Connect Pripojiť
connect_with_credentials Connect with your credentials Pripojiť pomocou vašich poverení
connect_with_credentials_subtext Doesn't work with some servers Nefunguje pri niektorých serveroch
connect_with_nc_app Connect with the NextCloud App Pripojiť k apke Nextcloudu
connect_with_nc_app_subtext Recommended. No need to provide your credentials, must never delete the NextCloud App Odporúča sa. Netreba poskytovať poverenia; nesmie nikdy odstrániť apku Nextcloudu
create Create Vytvoriť
create_new_account Create a new account Vytvoriť nový účet
downloading Downloading Sťahuje sa
empty_folder This folder is empty Tento priečinok je prázdny
error_occured An error occured, check credentials Vyskytla sa chyba. Skontrolujte poverenia
loading Loading... Načítava sa...
name_for_account Account name Názov účtu
nextcloud_app_needed The NextCloud app is needed to use this option. Procced to install ? Pre použitie tejto možnosti je potrebná apka Nextcloudu. Pokračovať k inštalácii?
nextcloud_app_version_needed A more recent version of the NextCloud app is required to work properly. Proceed to update ? Pre správne fungovanie sa vyžaduje novšia verzia apky Nextcloudu. Pokračovať k aktualizácii?
no_accounts No accounts configured yet, please add a new online account Neboli ešte konfigurované žiadne účty. Prosím, pridajte nový online účet
password Password Heslo

Loading…

User avatar ivan_pleva

Translation changed

Carnet / SyncSlovak

Connect with your credentials
Pripojiť spomocou vašimich povereniamií
2 years ago
User avatar ivan_pleva

New translation

Carnet / SyncSlovak

Connect with your credentials
Pripojiť s vašimi povereniami
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
connect_with_credentials
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/main/res/values-sk/strings.xml, string 21