Translation

title_activity_settings
English
SettingsActivity
Key English Slovak State
floating Floating note Plávajúca poznámka
rename Rename Premenovať
delete Delete Odstrániť
remove_recent Remove from latest Odstrániť z najnovších
storage_preference Main storage Hlavné úložisko
recent Latest Najnovšie
browser Browser Prehliadač
parent_folder Parent folder Nadradený priečinok
toast_on_minimize Click on me to maximize Klikni na mňa pre maximalizáciu
loading Loading Načítava sa
add_note Add note Pridať poznámku
add_folder Add folder Pridať priečinok
name Name Názov
new_folder_name New folder Nový priečinok
storage_preference_details
title_activity_settings SettingsActivity SettingsActivity
general_header General Všeobecné
paiement_header Payment Platba
donate_liberapay Donate (Liberapay) Prispieť (Liberapay)
donate_paypal Donate (PayPal) Prispieť (PayPal)
donate Donate Prispieť
report_bug_or_propose Bug / feature Chyba / funkcia
report_bug_or_propose_description Report a bug or ask for a feature Nahlásiť chybu alebo požiadať o funkciu
delete_confirm Are you sure you want to delete this ? Ste si istý/á, že to chcete odstrániť?
wrong_password Wrong pin code: default 0000 Nesprávny PIN kód: predvolene 0000
checking_password Verification... Overuje sa...
password_on_minimize Pin code on minimize Po minimalizácii žiadať PIN kód
pref_set_password Set password Nastaviť heslo
new_password New password Nové heslo
old_password Current password Súčasné heslo
empty_message No note found
Please, create a new note with + button
Nenašla sa žiadna poznámka
Prosím, vytvorte novú poznámku pomocou tlačidla +
Key English Slovak State
sync Sync Synchronizovať
sync_cloud_preference Sync with cloud storage Synchronizovať s cloudovým úložiskom
sync_frequency Sync frequency
sync_intro_gdrive_text Easy, most of you already have a gmail address, not OpenSource Jednoducho. Väčšina z vás už má adresu na Gmaili, ktorý nemá otvorený kód
sync_intro_text Carnet supports synchronisation with NextCloud, don't forget to download Desktop version to find your notes back on your computer. Carnet is also available online on the NextCloud App Store. Carnet podporuje synchronizáciu s Nextcloudom. Nezabudnite si stiahnuť Počítačovú verziu, aby ste sa dostali k svojim poznámkam, keď budete na počítači. Carnet je tiež k dispozícii online v App Store NextCloudu.
sync_intro_text_carnet_instance Carnet can automatically backup your notes online.
Choose a Carnet provider to be able to edit them on your web browser, from both your mobile phone and your computer
Carnet môže automaticky zálohovať vaše poznámky online.
Vyberte si poskytovateľa Carnet, aby ste ich mohli upravovať vo svojom webovom prehliadači na mobile alebo na počítači
sync_intro_title Sync Carnet Synchronizovať Carnet
sync_select_nextcloud_text Carnet is compatible with every NextCloud providers. Please, find and register with a provider (some are available for free) Carnet je kompatibilný so všetkými poskytovateľmi služby Nextcloud. Prosím, vyhľadajte a registrujte sa u poskytovateľa (niektorí sú k dispozícii zadarmo)
system_header System Systém
ten_minutes 10 minutes
theme Theme Motív
thirty_minutes 30 minutes
title_activity_account_config Account Configuration Konfigurácia účtu
title_activity_help HelpActivity HelpActivity
title_activity_help_authorize_floating_window HelpAuthorizeFloatingWindowActivity HelpAuthorizeFloatingWindowActivity
title_activity_settings SettingsActivity SettingsActivity
toast_on_minimize Click on me to maximize Klikni na mňa pre maximalizáciu
twelve_hours 12 hours
two_hours 2 hours
two_minutes 2 minutes
unable_to_delete_use Unable to delete an opened document Nemožno odstrániť otvorený dokument
unable_to_rename_invalid_name Note contains invalid characters
unable_to_rename_use Unable to rename a document while being used Nemožno premenovať dokumenť počas toho, ako sa používa
unpin Unpin Zrušiť pripnutie
updating Updating... Aktualizuje sa...
use_it_with_caution Use it with caution
values_below_15_battery Values below 15 might drain the battery
warning_sync_cloud Do not select any folders with non Carnet files. Selecting NextCloud/ownCloud root folder will sync your whole cloud to your phone. Nevoľte priečinky so súbormi nesúvisiacimi s Carnetom. Výberom koreňového priečinka NextCloudu/ownCloudu zosynchronizujete celý cloud so svojim telefónom.
welcome Welcome ! Vitajte!
welcome_subtitle Let's discover Carnet Poďme objavovať Carnet

Loading…

User avatar ivan_pleva

Translation changed

Carnet / AndroidSlovak

SettingsActivity
SettingsAcNastaveniaAktivitya
a year ago
User avatar ivan_pleva

Translation changed

Carnet / AndroidSlovak

SettingsActivity
NastaveniaAkSettingsActivitay
2 years ago
User avatar ivan_pleva

New translation

Carnet / AndroidSlovak

SettingsActivity
SettingsAcNastaveniaAktivitya
2 years ago
User avatar ivan_pleva

New translation

Carnet / AndroidSlovak

SettingsActivity
SettingsActivity
2 years ago
Browse all component changes
User avatar leschek

Source string comment

Should I translate it as two or one word?

10 months ago

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
title_activity_settings
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
app/src/main/res/values-sk/strings.xml, string 19